Історія
Склад
Підвищення кваліфікації
Курси бібліотекарів
Курси практичного психолога та соціального працівника
Освітні технології для вчителів
Військова підготовка
Автошкола
Контакти

 

КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
за авторськими програмами*

          

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
“ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ”
(відповідно до Витягу ВО №00123-012301 від 13.05.2017 р. з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо здійснення освітньої діяльності закладу освіти у сфері вищої освіти Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»)

Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації
та перепідготовки спеціалістів

запрошує на курси підвищення кваліфікації за програмами

«Інноваційні методики викладання у вищій школі: новітнє в європейській та світовій практиці»

 • Європейські вимоги до компетенцій професіонала у 2020р. Компетентнісний підхід у підготовці сучасного фахівця.
 • Тренінгові технології та  техніки Case-study (метод кейсів)та Коучингові техніки в роботі викладача.
 • Методики та техніки активізації пізнавальної діяльності.
 • Сучасні підходи до методики викладання дисциплін у вищій школі.
 • Дистанційні технології у навчальній діяльності.

Автор курсів – Нестуля Світлана Іванівна, директор навчально-наукового інституту лідерства, кандидат історичних наук, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці.

 

«Методика викладання дисциплін у вищій школі»

 • Освітня європейська інтеграція.
 • Організація навчального процесу в системі підготовки фахівців.
 • Методичні основи викладання навчальних дисциплін.
 • Методологічні основи активізації навчального процесу.

«Новітні інноваційні технології у вищій школі»*

 • Виникнення і розвиток сучасних технологій навчання у вищій школі.
 • Інформаційні технології навчання.
 • Технології дистанційного навчання.
 • Модульні технології вивчення дисциплін.
 • Сучасна освітня ситуація і ефективне навчання лідерству в сучасній вищій школі.

* можлива дистанційна форма навчання

«Педагогіка вищої школи»

 • Основні засади педагогіки вищої школи.
 • Освітні технології як системна категорія.
 • Традиційні та інноваційні технології навчання у сучасній вищій школі.
 • Процес, шляхи та засоби виховання студентської молоді.

«Організація управління навчальним процесом та впровадження інноваційних технологій навчання у вищій школі як складові якості освіти»

 • Науково-нормативні основи організації та управління навчальним процесом у вищій школі України
 • Структура та зміст управління навчальним процесом у НЗ
 • Забезпечення якості учіння та викладання
 • Технології інтенсивного електронного навчання під час вивчення дисципліни
 • Виникнення і розвиток інноваційних технологій навчання у вищій школі

«Викладачі-тьютори (організатори)  дистанційного навчання ВНЗ III-IV рівнів акредитації». 

 • Відкрита освіта.
 • Навчальний процес на засадах дистанційного навчання (ДН).
 • Психолого-педагогічні аспекти дистанційного навчання (ДН) у вищій школі (ВШ).
 • Роль тьютора у модульних технологіях навчання.
 • Організація тьютором дослідницького навчання.
 • Роль тьютора в інтерактивних технологіях навчання.
 • Технології інтенсивного електронного навчання.
 • Проектування тьютором сучасних технологій навчання

Автор курсів – Стрельніков Віктор Юрійович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та суспільних наук, керівник наукової школи з проектування дидактичних систем у вищій школі.

 

«Сучасні інтерактивні методи навчання»

 • Презентація як форма вхідного тестування. Актуалізація впровадження інтерактивних методів навчання.
 • Ділові ігри.
 • Кейси.
 • Перспективи розвитку інтерактивних методів навчання у вищій школі.
 • Використання інтерактивних методів навчання у викладанні.

«Тренінгові технології в навчанні»

 • Введення в тренінг.
 • Використання тренінгових технологій в навчальному процесі.
 • Тренінгові технології в позааудиторній роботі.
 • Тренінги в профорієнтаційній роботі.
 • Використання тренінгових технологій при викладанні дисциплін.

Автор курсів – Юрко Ігор Вікторович, кандидат економічних наук, доцент кафедри комерційної діяльності та підприємництва, керівник молодіжного бізнес-центру.

 

Закінчивши курси, слухач одержує свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка (за умови успішного оволодіння змістом навчально-тематичного плану на 108 або 150 годин).

Наші платіжні реквізити: код ЄДРПОУ 01597997, р/р 26003500152765 в ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”, МФО 300614.

Телефон/ факс: (0532) 56-08-53.

E-mail: mipk@puet.edu.ua


* Підвищення кваліфікації можливе на базі вашого навчального закладу