Історія
Склад
Підвищення кваліфікації
Бухгалтерські курси
Школа гідів
Курси бібліотекарів
Курси практичного психолога та соціального працівника
Освітні технології для вчителів
Військова підготовка
Автошкола
Контакти

 

Видані документи про підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації для керівників закладів освіти та їх заступників

          

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
“ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ”

(відповідно до Відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти Вищим навчальним закладом Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» станом на 29.08.2019 р.)

Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації
та перепідготовки спеціалістів

Пропонуємо Вашій увазі підвищення кваліфікації для керівників закладів освіти та їх заступників у галузі знань «Управління та адміністрування»


за спеціальністю 073 «Менеджмент»
за освітньою програмою «ОСВІТНІЙ МЕНЕДЖМЕНТ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ ХХІ СТОРІЧЧА»

Модуль 1.  Освіта ХХІ століття: стан на сьогодні та що нас чекає у майбутньому.
Освіта ХХІ століття – освіта для людини, як чинник удосконалення людини і формування нації. Проблеми і потенціал освітніх змін: освіта у світі. Європейський контекст; порівняльний аналіз системи освіти у різних країнах світу. Вища освіта України ХХІ століття:  пріоритетні сфери розвитку; компетентнісний підхід – найважливіший орієнтир розвитку сучасної освіти; нова освітня політика: проблеми розвитку та напрями їх подолання. Університет/Школа майбутнього: лідерство в освіті як світовий тренд.

Модуль 2. Глобальні виклики і пріоритети освіти ХХІ століття: стратегічний вимір та сучасний освітній менеджмент.
Виклики сучасності і напрями, що формують майбутнє. Глобальні цілі для освіти і чотиривимірна модель освіти. Стратегічні пріоритети і цінності сучасної освіти у практиці освітнього менеджменту. Заклад освіти як відкрита соціальна система. Сучасний освітній менеджмент: стратегія і тактика. Стратегічне планування як основа стратегічного управління. Сучасні інструменти стратегічного планування. Функції керівництва навчального закладу при реалізації стратегії, реорганізація структури управління. Комплексне забезпечення реалізації стратегії: методичне, ресурсне, інформаційне. Тактика освітнього менеджменту.

Модуль 3. Студент та викладач XXI сторіччя на фоні суспільних трансформацій та модернізації вищої освіти.
Студент та викладач як суб’єкт та об’єкт модернізації вищої освіти ХХІ сторіччя. Ключові психосоціальні навички для освіти ХХІ сторіччя. Соціально-психологічний та професійний портрет сучасного викладача вищої школи. Система сучасних цінностей у студентів вищої школи. Потреби сучасних студентів. Зміна цінностей, мислення і підходів до життя.

Модуль 4. Інноваційні технології освітньої діяльності та освітнього менеджменту.
Проектно-орієнтоване навчання та проектний  менеджмент в освітній практиці. Зміст проекту та його роль в освітній діяльності. Моделювання проектної діяльності. Планування освітнього проекту: планування діяльності та ресурсів, залучення грошових коштів. Реалізація освітніх проектів. Проектний офіс: поняття та принципи роботи. Команда проекту: створення та розвиток ефективної команди. 5 шляхів реалізації методів проектного менеджменту в освітніх закладах. Інструменти проектного менеджменту для освітніх закладів. Проектне навчання на прикладі комп’ютерної гри Майнкрафт. Завершення проекту та оцінка його ефективності. Академічна мобільність: ефективні засоби і техніки. Концепція соціального та емоційного навчання. Теорія поколінь та її застосування у вищій школі.

Модуль 5. Якісна освіта: вимоги ХХІ століття.
Еволюція наукової думки щодо розвитку систем управління якістю, організація процесу формування системи управління якістю в закладах освіти, генезис проблеми управління якістю освіти. Процедура формування системи управління якістю в закладах освіти, напрями визначення процесів при формуванні процесної моделі закладу освіти та методика її оцінки. Моніторинг якості освіти. Система управління якістю в Полтавському університеті економіки і торгівлі: досвід впровадження, особливості функціонування та перспективи розвитку.

Автор – Шимановська-Діанич Людмила Михайлівна, доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри менеджменту
Наукова проблема: Управління персоналом сучасної організації. Управління якістю освітньої діяльності.

за освітньою програмою «СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ»

Модуль 1. Загальні підходи до управління якістю.
Поняття якості та системи менеджменту якості. Принципи управління якістю відповідно міжнародних стандартів ISO серії 9000 і загального управління якістю TQM. Концепція, структурні елементи загального управління якістю (TQM). Основні стратегії, методи і засоби TQM.

Модуль 2. Система управління якістю відповідно до міжнародних стандартів ISO серії 9000.
Загальна характеристика міжнародних стандартів ISO серії 9000. Модель та елементи системи управління якістю до міжнародних стандартів ISO серії 9000. Особливості системи управління якістю за чинною версією міжнародного стандарту ISO 9001:2015.

Модуль 3. Застосування міжнародного стандарту ISO 9001: 2015 в управлінні закладами вищої освіти.
Сутність системного підходу щодо управління якістю діяльності вищого навчального закладу (ЗВО). Функції системи управління якістю діяльності. Місія, політика та завдання ЗВО у сфері якості. Нормативна та науково-методична основа системи управління якістю діяльності ЗВО. Системи менеджменту якості, орієнтовані на процес. Визначення процесів діяльності ЗВО. Ризик-орієнтовне мислення. Лідерство. Орієнтація на замовника. Відповідальність та повноваження персоналу. Функціонування та підтримання системи управління.

Модуль 4. Механізм розроблення та впровадження системи управління якістю діяльності у ЗВО.
Визначення місії, візії, політики у сфері якості. Застосування процесного підходу: визначення процесів діяльності, показників їх результативності. Визначення ризиків впливу на результативність діяльності та КПІ.  Документальне забезпечення. Навчання персоналу. Управління протоколами якості.  Моніторинг рівня задоволеності стейкголдерів.

Модуль 5. Внутрішня система забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності (ВСЗЯВО).
Загальні положення. Принципи. Механізм інституціального забезпечення. Процедури. Нормативне документальне забезпечення. Критерії оцінювання якості освітніх програм.

Модуль 6. Моніторинг, вимірювання, аналізування та оцінювання.
Оцінювання дієвості процесів. Внутрішній аудит якості управління процесами  та їх результативності. Організація проведення моніторингу якості управління процесами. Аналізування системи управління.

Модуль 7. Удосконалення ВСЗЯВО та системи управління якістю діяльності загалом.
Визначення можливостей для поліпшення. Ризик-орієнований аналіз. Управління невідповідностями процесів і результатів. Коригувальні дії щодо усунення невідповідностей.  Постійне поліпшення.

Автори – Огуй Наталія Іванівна, начальник відділу забезпечення якості діяльності, к.е.н., доцент;
Назаренко Валентина Олексіївна, доцент кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи, к.т.н., доцент.

Загальний обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації – 150 год., 180 год. (залежить від обсягу виконаної самостійної роботи).
Можливість навчання на курсах підвищення кваліфікації за одним модулем – обсягом 30 годин.

Форма навчання – змішана (без відриву та з відривом від виробництва).

За результатами проходження підвищення кваліфікації видається сертифікат (один модуль) або свідоцтво (повний курс) про підвищення кваліфікації.

Для зарахування необхідно надіслати на ел. пошту mipk@puet.edu.ua лист-замовлення н/з (завантажити), копію паспорта (1,2 сторінки), копію диплому про вищу освіту.

Наші платіжні реквізити: Код за  ЄДРПОУ 01597997, п/р   UA653006140000026003500152765 в  АТ «КРЕДІ  АГРІКОЛЬ  БАНК».  Отримувач: ВНЗУ «Полтавський університет економіки і торгівлі». Призначення платежу: «За підвищення кваліфікації, ПІП».

Контактні особи:

  •   (050) 700-79-45 Колісник Тетяна Олегівна (директор)
  •   (0532) 56-08-53 Сорока Світлана Іванівна (методист)
  •    e-mail: mipk@puet.edu.ua.